SEO

Các thương hiệu lớn đang tìm kiếm thành công đại dịch với các nền tảng thị trường điện tử

Các thương hiệu lớn đang tìm kiếm thành công đại dịch với các nền tảng thị trường điện tử

$ .ajax ({url: ‘//munchkin.marketo.net/munchkin.js’, dataType: ‘script’, cache: true, success: function () {Munchkin.init (‘727-ZQE-044’); }}); var parallax = (function (jq) {var $ = jq; function init () {var div = $ (‘# img1’); var nav_div = $ (‘# floatnav’); function calc_parallax_height () {var img_w = ​​3200 ; var img_h = 1040; var divwidth = div.width (); console.log (‘div width’, divwidth); var newheight = Math.floor ((divwidth * img_h) / img_w) -1; console.log (‘ new height ‘, newheight); newheight return;} function resize_all_parallax () {var newheight = Calcul_parallax_height (); div.height (newheight +’ px ‘); var newtop = newheight – 88; //nav_div.top(newtop +’ px ‘);} $ (window) .on (‘ resize ‘, function () {resize_all_parallax ();}); resize_all_parallax (); $ (window) .on (‘ scroll ‘, function () {var newheight = Calcul_parallax_height (); nếu (chiều cao mới)

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *